Ferbynt en beweecht minsken

Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel. Wij zijn er voor alle inwoners en geven samen met de inwoners invulling aan zorg en welzijn nieuwe stijl. We leggen verbindingen en brengen mensen in beweging. Wij hanteren een preventieve werkwijze waarbij we inspringen op signalen van de inwoners. Wij zijn een bindende factor tussen welzijn en professionele hulpverlening. Onze inzet is het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en dorpen.

Stichting Welzijn Het Bolwerk werkt snel en adequaat. Door optimaal gebruik te maken van de diensten van Het Bolwerk kunnen vragen op het gebied van welzijn efficiënt worden opgepakt.

Download de flyer.

Holwerd zoekt naam voor nieuwe brug

Op de dag van de bouw is afgelopen zaterdag bij Holwerd een nieuwe brug geplaatst. De brug verbindt het dorp, via de Nije Púndyk, met de kwelders van Staatsbosbeheer. Aan de noordkant van de brug komt  binnenkort het eerste kunstwerk van Sense of Place bij Holwerd te staan.  De wandelroute wordt komende zomer nog aantrekkelijker door bloemrijke akkerranden.

De brug is met hulp van Staatsbosbeheer, de gemeente Dongeradeel, Dorpsbelang Holwerd en Sense of Place, tot stand gekomen. Ook studenten van het Nordwin College en de werkgroep Holwerd aan Zee hebben een bijdrage geleverd. De nieuwe brug  zal nog voor de zomer nog officieel in gebruik worden genomen

Probleem is dat de brug nog geen naam heeft. Hiervoor roept dorpsbelang Holwerd dan ook de hulp in van de ‘mienskip’. Suggesties kunnen t/m 17 juni worden ingeleverd bij de Coop Verbeek of via info@dorpsbelangholwerd.nl.

Nieuws van DOM Holwerd

Veel dorpsgenoten weten inmiddels van het bestaan van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd, kortweg DOM Holwerd. Voor de nieuwe Holwerters – en voor wie zich afvraagt: hoe zit het ook alweer? – even wat informatie over de DOM.

Ruim vier jaar geleden is de gemeente Dongeradeel een experiment gestart voor het behouden en versterken van een aantrekkelijke duurzame woon- en leefomgeving in en rond de vier beschermde dorpsgezichten. De dorpen Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat kregen in het kader van dit ‘project Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel’ een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), waarbij inwoners zich inzetten voor de ontwikkeling van hun dorp. De DOM stimuleert en ondersteunt ideeën voor verbetering van de woon- en leefomgeving. De gemeente kan ideeën/projecten van inwoners van de vier dorpen financiële ondersteuning geven door het verstrekken van een subsidie of een lening met een lage rente.

De gemeente verstrekt subsidies in drie categorieën:
– Aanzichtprojecten DOM: activiteiten die zijn gericht op verbetering van het aanzicht van woningen die gelegen zijn binnen de grenzen van het beschermde dorpsgezicht. Particulieren kunnen voor woningverbetering in de beschermde dorpsgezichten voor 40% van de totale kosten subsidie aanvragen tot maximaal € 5.000,-.
– Publieke projecten DOM: activiteiten die zijn gericht op herinrichting en opwaardering van de openbare ruimten van de dorpen.
– Kansenpot DOM: activiteiten in de dorpen die zijn gericht op sociale of economische versterking.

Lees verder Nieuws van DOM Holwerd

4 mei herdenking

Op 4 mei rijden ‘Keep them Rolling door Holwerd. Ze komen rond 11.00 uur door het dorp. De route is vanuit Dokkum-Stationswei -Pôlewei – Fiskwei en de Grandyk naar het oorlogsmonument aan de zeedijk. Om ongeveer 11.15 uur is er een herdenking i.s.m. het 4 meicomité van Ternaard.

’s Avonds is er een herdenking bij de Willibrorduskerk in Holwerd, het begint om 19.45 uur. Er zullen o.a. bloemen gelegd worden, er is 2 minuten stilte, klokgelui en er zullen gedichten en een korte toespraak voorgedragen worden.

Roeken en Kraaien

Nu de Roeken en Kraaien kolonies aan de Kerkstraat en bij de Ternaarderweg zich steeds meer uitbreiden, (ongeveer 125 paren Roeken en 50 paren Kraaien), nemen ook de klachten toe en dan met name geluidsoverlast. Ook in het vrije veld rond Holwerd krijgen deze vogels steeds meer de overhand, zodat er voor andere vogelsoorten weinig ruimte overblijft. Klachten die zich veelvuldig voordoen zijn o.a.: Geluidsoverlast, het bevuilen van auto’s vooral op het parkeerterrein bij het gebouw van P.V. De Kustvliegers, Holwerd aan zee , de Willibrorduskerk en de grafmonumenten op het kerkhof.

Wij willen graag uw mening omtrent dit probleem, bent u het ermee eens dat hier wat aan gedaan word of zo maar laten. U kunt dit kenbaar maken door het invullen van de poll op Facebook. De bedoeling is dat de uitkomst door dorpsbelang mee word genomen naar hun periodieke overleg met de Gemeente Dongeradeel.

Voormalige Fûgelwacht Holwert e/o.

Oproep schademelding Stichting Fêste Grûn Dongeradiel

HEEFT U SCHADE???

VERMOEDT U DAT DAT HET GEVOLG IS VAN GASWINNING Bij U IN DE BUURT ???

MELD UW SCHADE !!!

Om een beeld te krijgen welke schade er reeds ontstaan is ten gevolge van de sinds jaren bestaande gaswinning in onze streek heeft de FGD het op zich genomen om reeds bestaande schades te inventariseren. Fêste Grûn Dongeradiel werkt hierin graag samen met de dorpsbelangen in de regio. Wij van FGD, maken ons zorgen over hoe er met het inventariseren (laat staan het afhandelen) van schade wordt omgegaan. Met name nu schadeloket Assen haast onbereikbaar blijkt te zijn. Daarom roepen wij u op uw schade te melden.

Wij kunnen NIET afhandelen of uitkeren, maar er wel voor zorgen dat een zuivere beeld ontstaat van de gevolgen van de al jaren durende gaswinning in onze regio.

Geef aan waaruit uw schade bestaat, waar u woont en wie u bent. Eventueel kunt u een foto/ meerder foto’s bijvoegen. Wij zullen de ontvangen gegevens bundelen en uitzoeken waar die het beste aangeboden kunnen worden. Het voordeel daarvan is dat we dan als regio weten hoeveel schadegevallen er zijn ingediend. Daardoor wordt het moeilijker de schades af te doen als incidenten.

Graag ontvangen we uw melding zoals we hieronder aangeven, op het volgende mailadres: meldschadenoordoostriesland@gmail.com

Mijn schade is:
Mijn adres is:
Mijn naam en e-mail adres is:

Vriendelijke groet Stichting Fêste Grûn Dongeradiel.

Mienskipsenergieplan

Oproep:  Doe ook mee aan het Mienskipsenergieplan!

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De gemeenten in Noordoost Fryslân werken daarom samen aan duurzaamheid en leggen daarbij de lat hoog, zo ook in de DDFK-gemeenten.

Ook in Holwerd kan er actie worden ondernomen. Hoe kan het dorp energieneutraal worden? Wat betekent dat precies én hoe pak je zoiets aan? Om hier een plan voor te maken biedt de Friese Milieu Federatie ondersteuning aan om te komen tot het opstellen van een MienskipsEnergiePlan voor Holwerd! Dit plan is de visie van het dorp op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie.

Om het plan vorm te geven wordt iedere inwoner van Holwerd uitgenodigd om mee te komen denken en discussiëren.

Daarom wordt u van harte uitgenodigd op:
Dinsdag 10 april om 20:00 uur in de MFA aan de Morgenzon 7.

Voor vragen en/of opmerking kunt u contact opnemen met:
Dorpsbelang Holwerd
info@dorpsbelangholwerd.nl

Klik hier voor de flyer.