Yn de útstjoering fan Fryslân fan Boppen fan 27 april is Holwert te sjin fanôf minút 18:48.