Digitale infoavond hydrologisch onderzoek getijdenmeer 25 januari 19.30 uur

jan 18, 2021 | Holwerd aan Zee, Nieuws

De werkgroep Landbouw & Zoetwater, van de projectorganisatie Holwerd aan Zee, werkt op dit moment aan een onderzoeksvoorstel om de mogelijke effecten van het getijdenmeer op het grondwater in beeld te krijgen. Het onderzoeksvoorstel is opgesteld samen met vertegenwoordigers uit het gebied. Op basis van het voorstel zullen verschillende partijen worden benaderd om offerte uit te brengen voor de uitvoering van het onderzoek.

Het hydrologisch onderzoek moet de mogelijke effecten op de grondwaterstand in het omringende gebied (bebouwd en ongebouwd) én het effect op de verzilting in het gebied in beeld brengen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan het ontwerp van het getijdenmeer vooraf worden aangepast. Daarnaast moet het onderzoek een beter beeld geven van de huidige situatie en hoe deze, ook zonder aanleg van een getijdenmeer, als gevolg van zeespiegelstijging zou kunnen veranderen
(‘autonome ontwikkeling’).

De werkgroep is benieuwd naar uw aandachtspunten en vragen en nodigt u daarom uit voor een digitale informatiebijeenkomst.

Wanneer: Maandag 25 januari 2021
Aanvang: 19.30 uur via Teams

De bijeenkomst start met een toelichting op het onderzoeksvoorstel/ offerteaanvraag. Hierna is er ruimte voor uw vragen en aandachtspunten. Hier kan de chatfunctie voor worden gebruikt.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de mail holwerdaanzee@fryslan.frl. U ontvangt daarna een mail met instructie en link naar de bijeenkomst. Mocht u op voorhand al vragen hebben, dan verzoeken wij u deze alvast via dit mailadres te stellen.

Geverifieerd door MonsterInsights