Het dorp Holwerd

Hier vind u diverse verslagen, van o.a. ledenvergaderingen etc.

Verslag ledenvergadering 5 februari - 2019

Notulen algemene ledenvergadering dorpsbelang Holwerd Dinsdagavond 5 februari 2019
Locatie: MFA de Ynset

1. Opening

Voorzitter Arnoud Haitsma heeft iedereen welkom. Een speciaal welkom aan dhr. Jan Dekkema – ChristenUnie, dhr. Willem van der Bend – CDA en Rebecca Slijver – SIN.
Arnoud brengt een toost uit op de ontwikkelingen rondom Holwerd aan Zee. Theo Broersma en Hessel Hiddema zijn aanwezig. Zij ontvangen een bloemetje als waardering van hun inzet. Marco Verbeek en Jan Zijlstra zullen thuis een bloemetje ontvangen. De aanwezigen hebben ieder 2 consumptiemunten ontvangen om mee te kunnen toosten.
Afmelding ontvangen van Metske van der Ploeg en Ina Witteveen (dorpen coördinator).

2. Mededelingen en ingekomen stukken

 • E-mail ontvangen van bezorgde dorpsbewoner inzake (zwerf)afval en mogelijke oplossingen. Dorpsbelang neemt dit mee tijdens volgende vergadering.
 • Mededelingen vanuit dorpsbelang:
   • Dorpsbelang heeft een zienswijze ingediend als reactie op de vergunningaanvraag voor
   de mestvergister. Argumenten die we hadden ingebracht zijn ongegrond verklaard. Plan wordt doorgezet. We houden het in de gaten. Op het moment zijn er weinig meldingen van overlast gedaan.

  Dorpsbewoners worden opgeroepen om overlast te melden via milieu-alarmnummer058 212 24 22

   • Dorpsbelang heeft de ruimte aan de Waling Dykstrastrjitte 2A, waar voorheen de pinautomaat was gevestigd, gekocht van de Rabobank. Het is nog niet bekend waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt. Het zal eerst als opslagruimte dienen.
   • Dorpsbelang heeft grond aangekocht rondom de brug over de Riet.
   • Arnoud laat weten dat we zijn benaderd door stichting Doarpenstriid. Het idee is om een grote optocht in Dokkum te organiseren. Dorpsbelang heeft hier negatief op gereageerd.
   We houden graag de traditie in eigen dorp in ere.
   • Van de provincie Friesland heeft dorpsbelang bericht gekregen dat de Fiskwei en
   Ternaarderdyk aan onderhoud toe zijn. Binnenkort wordt er een nieuwsbrief voor al deze projecten gemaakt en huis-aan-huis verspreid.

3. Jaarverslag 2018 in de vorm van fotoverslag

4. Vooruitblik 2019

 • Informatieborden
  Er is een subsidie aanvraag gedaan bij de DOM. Morgenavond wordt besloten of subsidie zal worden toegekend. Vervolgens kunnen de nieuwe informatieborden worden besteld en geplaatst. Eind december is er via de Facebook-pagina van dorpsbelang Holwerd een oproep gedaan om een ontwerp aan te leveren voor de bovenkant van de nieuwe informatieborden. Het winnende ontwerp is aangeleverd door Paul Lezwijn. Paul Lezwijn is niet aanwezig, attentie zal bij hem thuis worden gebracht.
 • Omnivereniging
  In 2019 zal er een informatieavond worden gepland over een mogelijke omnivereniging. Verenigingen zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.
 • Speeltuin
  Er is een plan voor verbouw speeltuin ingediend. Werkgroep wacht op reactie gemeente. Dit duurt lang door fusie en nieuw beleid rondom speeltuin.
 • Nieuwe website
  Tineke Hoekstra presenteert kort de nieuwe website en doet een oproep aan de dorpsbewoners om nieuwsberichten en activiteiten voor in de agenda aan te leveren. Douwe-Jan Rozema wordt bedankt voor zijn hulp bij het opzetten van de nieuwe website. Anton Vellema heeft de afgelopen jaren de website beheert. Hij is niet aanwezig, maar zal hiervoor nog een bedankje ontvangen.

5. Financieel verslag en verslag kascommissie

Financiële verslagen van dorpsbelang, Activiteiten Commissie Holwerd, Holwerterfeest en de Nachtkuier worden uitgedeeld. Aanwezigen krijgen per financieel verslag de kans om vragen te stellen. Er wordt vanuit de zaal een vraag gesteld over de bijzondere uitgaven van € 4.000, in het financiële verslag van dorpsbelang. Waar bestaat dit bedrag uit? Penningmeester Klaske Miedema ligt toe dat dit bedrag is betaald voor aankoop Waling Dykstrastrjitte 2A. In januari 2019 hebben we dit bedrag terug gekregen van de Rabobank.

Jan Idsardi en Richard Rintjema hebben kas gecontroleerd. Richard laat weten dat alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord door de penningmeesters. De zaal verleent decharge aan alle besturen. Jan Idsardi en Wiepie Elzinga zullen volgend jaar de kascontrole verrichten.

6. Holwerd Actueel

 • Thús Wonen
  Leonie Lammers vertelt over de plannen voor sloop en nieuwbouw. Na afloop van de
  presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • Eén school
  Hans de Haan, schoolhoofd Tsjelke, praat de aanwezigen bij over de status van de plannen voor één school.

7. Versterking van het bestuur

Auke Douwes, Richard Rintjema en Gea de Boer worden voorgesteld aan de aanwezigen als nieuwe bestuursleden van dorpsbelang Holwerd.

8. Rondvraag

 • Een dorpsbewoner geeft aan dat er veel overlast wordt ondervonden van hondenstront. Is het een idee om prullenbakken met zakjes te plaatsen?
 • Er wordt opgemerkt dat er veel gaten in de weg zitten, heeft dit aandacht? Dorpsbelang roept dorpsbewoners op om hiervan melding te maken zodat dorpsbelang dit kan doorzetten richting gemeente.
 • Een bewoner van de Hemmingawei laat weten het erg vervelend te vinden dat er aan de Hemmingawei geen zout wordt gestrooid. Er wonnen veel oude mensen, er is geen stoep en de weg wordt na sneeuwval erg glad. Arnoud geeft aan dat de busroute en oude dorpskern vanuit de gemeente wordt gestrooid. Gemeente breidt route niet uit. Vanuit de zaal wordt het idee geopperd om met vrijwilligers te gaan strooien.

9. Afsluiting

Na de pauze vertelde Raoul Santibanez van het Duurzaam Bouwloket over de mogelijkheden voor het verduurzamen van de woning.

Download hier het verslag als PDF document