Bent u eigenaar van een woning die binnen de grenzen ligt van het beschermd dorpsgezicht? En wilt u verbeteringen uitvoeren aan de woning? Of hebt u een idee voor het dorp?

Het is weer – beperkt – mogelijk om subsidie aan te vragen. In Holwerd was in 2018 de subsidiepot voor aanzichtprojecten uitgeput, en de DOM Holwerd had een verzoek ingediend om de resterende geldbedragen uit de pot Publiek fysiek en de kansenpot over te mogen hevelen naar de pot Privaat aanzicht. Het verzoek is onlangs door provinsje Fryslân en de ANNO-gemeenten gehonoreerd. Er is voor de rest van 2019 per dorp één subsidiebudget, maar aanvragen moeten uiteraard wel aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Dit betekent dat er voor aanzichtprojecten binnen de grenzen van het beschermd dorpsgezicht weer een beperkte mogelijkheid is om subsidie aan te vragen. Ook voor publieke projecten en voor ‘activiteiten gericht op sociale/economische versterking’ (waarvoor de ‘kansenpot’ was ingesteld) is nog subsidie mogelijk. En het blijft voorlopig ook mogelijk om een stimuleringslening aan te vragen voor woningverbetering binnen het beschermd dorpsgezicht.
U kunt een aanvraag voor subsidie tot 1 oktober 2019 indienen, tenzij de subsidiepot vóór die datum leeg is.
Dit is dus de laatste kans om subsidie aan te vragen in het kader van het ‘experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel’, ook wel DOM 1.0 genoemd.

In 2013 is de toenmalige gemeente Dongeradeel een experiment gestart voor het behouden en versterken van een aantrekkelijke duurzame woon- en leefomgeving in en rond de vier beschermde dorpsgezichten. De dorpen Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat kregen in het kader van dit ‘experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel’ een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), waarbij inwoners zich inzetten voor de ontwikkeling van hun dorp. De DOM stimuleert en ondersteunt ideeën voor verbetering van de woon- en leefomgeving. De gemeente kan ideeën/projecten van inwoners van de vier dorpen financiële ondersteuning geven door het verstrekken van een subsidie of een lening met een lage rente.
De gemeente verstrekt subsidies in drie categorieën:
– Aanzichtprojecten DOM: activiteiten die zijn gericht op verbetering van het aanzicht van woningen die gelegen zijn binnen de grenzen van het beschermde dorpsgezicht. Particulieren kunnen voor woningverbetering in de beschermde dorpsgezichten voor 40% van de totale kosten subsidie aanvragen tot maximaal € 5.000,-.
– Publieke projecten DOM: activiteiten die zijn gericht op herinrichting en opwaardering van de openbare ruimten van de dorpen.
– Kansenpot DOM: activiteiten in de dorpen die zijn gericht op sociale of economische versterking.
Ook kunnen inwoners bij de gemeente een stimuleringslening aanvragen voor woningverbetering binnen de vier beschermde dorpsgezichten.
De gemeente heeft de voorwaarden vastgesteld waaraan een project moet voldoen om voor een subsidie of lening in aanmerking te komen. De DOM geeft zelf geen subsidie of lening, maar gaat na of de aanvragen aan de gemeentelijke voorwaarden voldoen, en adviseert de gemeente over het toekennen van subsidies en leningen. De DOM is dus een schakel tussen de inwoners van het dorp en de gemeente. De leden van de DOM wonen in het dorp, en zijn voor dorpsgenoten vaak makkelijker bereikbaar dan de gemeente.
In Holwerd zijn de afgelopen jaren veel particuliere woningen opgeknapt, en de subsidieregeling voor aanzichtprojecten bleek een groot succes. Veel dorpsgenoten wisten de DOM Holwerd te vinden voor informatie over het aanvragen van een subsidie of lening voor het opknappen van hun huis. Mede dankzij de subsidie zien veel huizen in het dorp er weer ‘kreas’ uit!
Het ‘experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel’ zou aanvankelijk vier jaar duren, maar provinsje Fryslân en de gemeente Dongeradeel hebben besloten dat het project nog tot 31 december 2019 doorloopt.

Mede dankzij de subsidie zien veel huizen in het dorp er weer ‘kreas’ uit!

Hebt u een idee voor het dorp, of wilt u meer informatie over subsidies of leningen, neem dan contact op met een van de leden van DOM Holwerd: Henk Willemsen, Gerben Osinga, Marla Vernoy. Of stuur een mailtje naar dedom.holwerd@gmail.com.

Telefonisch is DOM Holwerd bereikbaar via (0519) 561 035.

De informatie over leningen en subsidies, de voorwaarden, de handleiding voor de aanvraag en het aanvraagformulier die voorheen op de website van de gemeente Dongeradeel stonden, zijn nu alleen nog via het Archiefweb toegankelijk: http://dongeradeel.archiefweb.eu/#archive. Voer aan de linkerkant van het scherm, in het grijze gedeelte, als zoekterm in: duurzame beschermde dorpsgezichten, en klik vervolgens op het bovenste zoekresultaat.

U kunt deze documenten ook opvragen bij een van de DOM-leden.