DOM Holwerd

Hier vind u informatie over de verschillende sportverenigingen en accomodaties die Holwerd rijk is.

Veel dorpsgenoten weten inmiddels van het bestaan van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd, kortweg DOM Holwerd. Voor de nieuwe Holwerters – en voor wie zich afvraagt: hoe zit het ook alweer?

Ruim vier jaar geleden is de gemeente Dongeradeel een experiment gestart voor het behouden en versterken van een aantrekkelijke duurzame woon- en leefomgeving in en rond de vier beschermde dorpsgezichten. De dorpen Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat kregen in het kader van dit ‘project Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel’ een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), waarbij inwoners zich inzetten voor de ontwikkeling van hun dorp. De DOM stimuleert en ondersteunt ideeën voor verbetering van de woon- en leefomgeving. De gemeente kan ideeën/projecten van inwoners van de vier dorpen financiële ondersteuning geven door het verstrekken van een subsidie of een lening met een lage rente.

De gemeente verstrekt subsidies in drie categorieën:
– Aanzichtprojecten DOM: activiteiten die zijn gericht op verbetering van het aanzicht van woningen die gelegen zijn binnen de grenzen van het beschermde dorpsgezicht. Particulieren kunnen voor woningverbetering in de beschermde dorpsgezichten voor 40% van de totale kosten subsidie aanvragen tot maximaal € 5.000,-.
– Publieke projecten DOM: activiteiten die zijn gericht op herinrichting en opwaardering van de openbare ruimten van de dorpen.
– Kansenpot DOM: activiteiten in de dorpen die zijn gericht op sociale of economische versterking.

 

Ook kunnen inwoners bij de gemeente een stimuleringslening aanvragen voor woningverbetering binnen de vier beschermde dorpsgezichten.

In Holwerd zijn de afgelopen jaren veel particuliere woningen opgeknapt, en de subsidieregeling voor aanzichtprojecten bleek een groot succes. Veel dorpsgenoten wisten de DOM Holwerd te vinden voor informatie over het aanvragen van een subsidie of lening voor het opknappen van hun huis. De subsidiepot voor aanzichtprojecten in Holwerd was eind 2016 dan ook uitgeput. Mede dankzij de subsidie zien veel huizen in het dorp er weer ‘kreas’ uit!

 

Mede dankzij de subsidie zien veel huizen in het dorp er weer ‘kreas’ uit!

En dan nu het goede nieuws. De gemeente en provincie hebben onlangs ingestemd met een voorstel van DOM Holwerd voor een verschuiving van budgetten binnen het totale beschikbare budget voor projecten in Holwerd. Concreet betekent dit: er is in Holwerd weer subsidie beschikbaar voor aanzichtprojecten. Het is ook nog steeds mogelijk om een lening aan te vragen. En ook voor publieke projecten en in de ‘kansenpot’ is nog geld beschikbaar.

Hebt u plannen om uw woning – binnen het beschermd dorpsgezicht – op te (laten) knappen, dan kan een subsidie u wellicht een extra stimulans geven om aan de slag te gaan.

Voor de duidelijkheid: de gemeente stelt voorwaarden waaraan een project moet voldoen om voor een subsidie of lening in aanmerking te komen. De DOM geeft zelf geen subsidie of lening, maar gaat na of de aanvragen aan de gemeentelijke voorwaarden voldoen, en adviseert de gemeente over het toekennen van subsidies en leningen. De DOM is dus een schakel tussen de inwoners van het dorp en de gemeente. De leden van de DOM wonen in het dorp, en zijn voor dorpsgenoten vaak makkelijker bereikbaar dan de gemeente.

Hebt u een idee voor het dorp, of wilt u meer informatie over subsidies of leningen, neem dan contact op met een van de leden van DOM Holwerd: Henk Willemsen, Douwe Dijkman, Gerben Osinga, Marla Vernoy. Of stuur een mailtje naar dedom.holwerd@gmail.com. Telefonisch is DOM Holwerd bereikbaar via (0519) 561 035.

Voor uitgebreide informatie over leningen en subsidies, de voorwaarden, de handleiding voor de aanvraag en het aanvraagformulier, kijk op de website van de gemeente.