Werkzaamheden aan vaargeul Holwerd – Ameland

jul 30, 2022 | Nieuws

Ten westen van de huidige vaargeul Holwerd-Ameland bij boei VA9, heeft zich door de zeer dynamische bewegingen in dit Waddengebied een natuurlijke geul ontwikkeld. Na onderzoek blijkt dat deze geul op dit moment geschikter is als vaargeul dan de vaargeul waar nu gebruik van wordt gemaakt. Deze geul sluit beter aan op de natuurlijke morfologische ontwikkelingen in de Waddenzee. Om deze geul te kunnen gebruiken als veilige vaarweg moet hij wel eerst op de juiste onderhoudsdiepte en breedte worden gebracht. De lengte van de route verandert niet.

De verwachting is dat, door mee te bewegen met het systeem en deze geul te gebruiken als vaarweg, er minder baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Tien weken werk
In opdracht van Rijkswaterstaat gaat de aannemerscombinatie Van der Kamp/De Boer deze natuurlijke geul begin volgende week op onderhoudsdiepte en –breedte brengen. Een groot deel van het werk zal worden uitgevoerd door een kraanschip en twee splijtbakken. Daarnaast zullen ook een sleephopperzuiger en een ploegboot worden ingezet. Het werk zal ongeveer tien weken in beslag nemen. Om hinder te voorkomen voor de scheepvaart vindt onder andere afstemming plaats met rederij Wagenborg Passagiersdiensten van de veerdienst Holwerd – Ameland. Als de werkzaamheden aan de geul klaar zijn, zal de betonning worden aangepast en zal de veerdienst volgens deze nieuwe route gaan varen.

Minimaliseren baggeren
Ter hoogte van de boei VA9 is de vaarweg Holwerd-Ameland zeer dynamisch. Door deze natuurlijke processen is de geul die nu als vaarweg gebruikt wordt naar het oosten verschoven en sterk gaan verzanden. Hierdoor is heel veel baggerwerk nodig. Het beleid voor het Natura 2000-gebied Waddenzee, beschreven in het Natura2000-beheerplan Waddenzee, heeft als doelstelling om het baggerwerk zo gering mogelijk te houden. In het beheerplan staat tevens dat baggeren geminimaliseerd moet worden door de natuurlijk morfologische ontwikkelingen van de geulen te volgen. Daar wordt nu invulling aan gegeven. Verwacht wordt dat nog maar een derde gebaggerd hoeft te worden van wat op dit moment wordt gebaggerd. Dat scheelt ook in de uitstoot van bijvoorbeeld CO2 en stikstof, daar er minder vaarbewegingen van het baggerschip nodig zullen zijn.

Beheerder van vaarwegen Waddenzee
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen in de Waddenzee. In dit dynamische gebied is veel beweging van zowel het water als de bodem. Geulen en dus ook vaarwegen in de Waddenzee verplaatsen zich constant door die natuurlijke dynamiek. Dat houdt in dat we de breedte en diepte van de geulen regelmatig in kaart brengen, de ontwikkelingen bestuderen, de betonning langs de vaargeulen op de juiste plek leggen en zorgen dat een aannemer de vaargeulen op een afgesproken breedte en diepte baggert.

Geverifieerd door MonsterInsights